Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Historický kalendář

10. květen 1627

10. května 1627 byla v Čechách vydána Ferdinandem II. zemská ústava, tzv. Obnovené zřízení zemské. Na Moravě bylo Obnovené zřízení zemské vydáno 10. května 1628.

Obnovené zřízení zemské, ústava platná pro České království od 1627, pro Moravské markrabství od 1628. Právně dovršovala vítězství, kterého Habsburkové dosáhli porážkou českého stavovského odboje 1620, a zároveň vytvářela předpoklady pro nástup panovnického absolutismu. Český trůn prohlašovala za dědičný v habsburské dynastii, katolické náboženství za jedinou povolenou konfesi, němčinu zrovnoprávňovala v úředním styku s češtinou, zaručovala přístup na zemský sněm duchovenstvu, omezovala politický vliv měst, zemské úředníky zavazovala poslušnosti panovníkovi.

Použitá literatura:
Encyklopedický slovník, Odeon, Praha, 1993

Obnovené zřízení zemské - úvodní list

Obnovené zřízení zemské - úvodní list.

Ferdinand II.
Ferdinand II. byl druhým synem arcivévody Karla II. Štýrského a Markéty Bavorské. Od časného mládí se mu dostalo přísné katolické výchovy. Základy vzdělání získal na jezuitské univerzitě v Ingolstadtu, kde se výrazným způsobem utvářely především jeho náboženské názory: po celý život zastával zcela nekompromisně katolické stanovisko.
...Co do vzhledu je císař líčen jako člověk "středního vzrůstu", světlé, až narůžovělé barvy pleti. Všeobecně se říkalo, že to byl umírněný, hovorný velmož, který svým protivníkům, pokud se podrobili, snadno promíjel. Byl do krajnosti zbožný, až bigotní, a tedy vedl vzorný rodinný život. Se svou první ženou, Marií Annou Bavorskou měl sedm dětí, mezi nimi následníka trůnu Ferdinanda. V roce 1622 se oženil podruhé s Eleonorou Gonzagou. Byl chválen pro svou štědrost, jeho koníčkem byla především hudba a lov.
...Je jistě příznačné, že Ferdinand II. nenalezl dosud svého českého životopisce. (Historikové různého zaměření se v názoru na tohoto snad nejméně populárního Habsburka vzácně shodují.) To nemění nic na skutečnosti, že panovník byl na zemském sněmu roku 1617 řádně přijat za českého krále, mimo jiné díky nejednotnosti a politické neschopnosti evangelické stavovské opozice. Stín Bílé hory a krev sedmadvaceti "českých pánů" lpí na Ferdinandovi II. i po staletích. Zaniká tak skutečnost, že tento císař a král byl nejen zdatným politikem a obratným diplomatem, ale i lidsky pozoruhodnou osobností. V těžkých časech třicetileté války nakonec dokázal prosadit svůj koncept vnitřní integrace středoevropského habsburského impéria.

(Hamannová, B. Habsburkové. Praha: Brána, 2001.)

Ferdinand II.

Ferdinand II.
Přes protesty čtyř nekatolických předáků (šlechtici Jindřich Matyáš Thurn,
Linhart Colonna z Felsu a měšťané Valentin Kochan a Maxmilián Hošťálek) přijal český zemský sněm v červnu 1617 Ferdinanda Štýrského za českého krále. Čeští stavové se s tímto
rozhodnutím museli vyrovnat, poněvadž Ferdinand proslul drastickým postupem proti štýrským nekatolíkům a hrozilo, že si obdobně hodlá počínat v českých zemích.

Úryvek z pamětí Jana Jiřího Haranta staršího z Polžic a Bezdružic (bratra Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic)
Léta 1628 ... pan z Kolovrat, dvorský sudí, mluvil (v Klatovech), náboženství evangelický převelice haněl, tupil, jak jest se v Čechách začalo, že hned všecko zlé přineslo... Kdo pak jim nechtěl přivolit, musil se podepsati, že z země vyjede do času uloženého. Též i jiní, kteří jim přivolili, museli se podepsat, že k přijímání jíti do svátků velikonočních chtějí, jiní že se budou vyučovat (katolické věrouce a náboženství). Takovým knížky dávány byly k vyučování, plny pletich a natahování neprávě Písma k ustanovení lidskému. Téhož léta v pondělí po neděli Křížové (9. května) vyjel sem já, Jan Jiří Harant starší z Polžic a Bezdružic, z Království českého z domu svého na poručení císaře Ferdinanda II. pro náboženství evangelické podobojí, nemohouc srdcem náboženství podjednou přijít, k kterémuž císař nám přistoupiti a je za samospasitedlné přijíti poroučel, s manželkou svou Ludmilou z Příchovic a syny tříma a dvěma dcerama a děvečkou jednou. A ve středu potom příští na ten den, když termín vycházel, poslední den měsíce máje podle nového (gregoriánského) kalendáře do měst Vohenstraussu sem přijel a dům v témž městě pfalcgrafském (Horní Falci v Bavorsku) na dovolení knížete Augusta, pfalckrabí z Sulcbachu, sem do roka za 15 širokých tolarů najal. Pán Bůh všemohoucí rač mně i s mejma se všemi v tom kříži posilniti a trpělivosti přidati, abych to vyhnání mile snášel!

(Paměti Jana Jiřího Haranta staršího z Polžic a Bezdružic)

Václav Budovec z Budova a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Dva z popravených účastníků českého stavovského povstání:
Václav Budovec z Budova a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
24. června 1948 Sovětský svaz zablokoval všechny cesty spojující západní část po válce rozděleného Berlína se světem. Započala první berlínská krize

Virtuální galerie
Více zde.
Rubens Peeter Paulus: Markýza Brigida Spinola Doria, 1606, 152 x 99 cm

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
25. květen 1977 - Den, kdy měly premiéru Hvězdné války

Historie olympiád
Více zde.
Lillehamer 1994

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Tenis, 1980 - Nejslavnější finále Wimbledonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!