Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Základy společenských věd - 2. ročník

Základy společenských věd - 2. ročník

Obsah a organizace předmětu a studia; požadavky kladené na studenty, hodnocení práce studentů; způsob práce s literaturou a zdroji; zásady citace zdrojů, vícezdrojovost, způsoby práce se zdroji a informacemi; možnosti a způsoby vyhledávání nových informací

Obrázek 1

Opakování učiva 1. ročníku: vztah tělesné a duševní stránky;
vědomí, prožívání, chování, jednání; druhy lidské činnosti

Obrázek 2

Opakování učiva 1. ročníku: základní psychologické disciplíny a směry

Obrázek 3

Osobnost člověka, pojem osobnosti, projevy osobnosti v životních situacích,
psychické vlastnosti osobnosti, sebepojetí; nepostižitelnost osobnosti

Obrázek 4

Struktura osobnosti; typologie osobnosti; jedinečnost osobnosti; osobnost jako jev

Obrázek 5

Vývoj osobnosti, periodizace vývoje osobnosti; vlohy, dispozice, vlastnosti; faktory ovlivňující vývoj osobnosti; seberozvoj, vytváření vlastní osobnosti; zlomové životní situace

Obrázek 6

Psychické jevy, jejich charakteristika a znaky; psychické procesy, stavy a vlastnosti,
jejich charakteristika; metody rozvoje osobnosti a jejich vlastnosti

Obrázek 7

Proces poznání, učení; počitky, vnímání, představivost, myšlení; stavy vědomí a vnímání

Obrázek 8

Povaha, znaky, formy a druhy myšlení; myšlení a řeč; formy řeči a vyjadřování; pozornost

Obrázek 9

Paměť, její vlastnosti, procesy, druhy a typy; zapomínání a jeho funkce

Obrázek 10

Učení; vztah poznání a učení; fáze a metody učení; činitelé ovlivňující proces učení

Obrázek 11

City, jejich vlastnosti a znaky; druhy citů; citové reakce; význam citů

Obrázek 12

Citové stavy; vztahy a vlastnosti; volní procesy; motivace, vůle a rozhodování

Obrázek 13

Jedinec v sociálních vztazích; mezilidské vztahy; sociální interakce a komunikace

Obrázek 14

Sociální percepce; sociální vlivy působící na osobnost; sociální učení; socializace

Obrázek 15

Komunikace, její podmínky a zásady; empatie, asertivita; vznik konfliktních situací;
druhy konfliktů; řešení a předcházení konfliktů

Obrázek 16

Pojem duševního zdraví; zdravý duševní vývoj a jeho předpoklady;
duševní hygiena, relaxace; psychické poruchy

Obrázek 17

Využití poznatků psychologie v každodenním životě

Obrázek 18

Sociologické disciplíny, metody sociologického výzkumu;
člověk jako bytost individuální a sociální

Obrázek 19

Společnost, kultura, civilizace jako rámce lidského života;
význam života ve společnosti; národ, stát jako rámec společnosti

Obrázek 20

Sociální útvary a seskupení; skupinová povaha společnosti; typy sociálních skupin,
jejich charakteristika a znaky; význam plurality skupin; skupinové konflikty

Obrázek 21

Sociální vztahy, pozice a role; konflikt sociálních rolí;
sociální vzorce chování; vytváření a přenos rolí

Obrázek 22

Skupinové normy, sankce; formální a neformální vztahy a normy; autorita; jádro skupiny; elita

Obrázek 23

Rozdělení společnosti; sociální nerovnost, distance; typy sociální struktury;
vytváření a udržování kulturní nerovnosti

Obrázek 24

Principy stratifikace společnosti; sociální status; sociální mobilita;
prostupnost a proměnlivost společenských bariér

Obrázek 25

Společenské instituce, jejich funkce a úkoly, společenský řád a jeho udržování,
společenské hodnoty a normy, sociální kontrola, sociální rituály a jejich společenská funkce

Obrázek 26

Kultura, význam a obsah pojmu kultura, znaky kultury, kultura v užším a širším smyslu, odlišnost kultury a přírody; pojem kulturní nerovnosti

Obrázek 27

Kultura hmotná a duchovní, normativní kultura, masová kultura, masmédia, přenos kultury

Obrázek 28

Sociální deviace, sociálně patologické jevy, jejich příčiny a prevence; problémy mládeže

Obrázek 29

Rozsah a povaha sociálně deviantního chování; "problémové skupiny"; problematika rasismu

Obrázek 30

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
21. dubna 1729 se narodila ruská carevna Kateřina II. Veliká

Virtuální galerie
Více zde.
Mondrian Piet: Kompozice s červenou, modrou a žlutozelenou, 1920, 67 x 57 cm (Ludwigshafen, W.-Hack-Museum)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Klášter St. Gallen ve Švýcarsku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
18. leden 1943 - Den prvního odporu ve varšavském ghettu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Atletika, 1960 - Bosý vítěz maratonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!