Hlavní strana
Vstupte!


Vstupte!

Dominik Hašek
fandí tomuto webu
Vstupte!


Vstupte!
Školní výukový dokument
o koncentračním táboře
Auschwitz-Birkenau
a o holocaustu

Vstupte!
Vzdělávací portál
pro učitele, studenty a žáky


Vstupte!
Otevíráme podstatné

Minutae Carolinae
Minutae Carolinae
Český rozhlas
Projekt: Minutové hry

Muzeum kol Boskovštejn

Muzeum kol
Boskovštejn
e-mail:
mar.simonak@gmail.com


Vstupte!
70. výročí konce
2. světové války

Vstupte!

2. světová válka

Vstupte!
Bitva o Rozhlas

Vstupte!

Speciální web k 70. výročí osvobození Ostravy

Vstupte!
100. výročí vypuknutí
1. světové války

Vstupte!
Před 100 lety
Život za 1. světové


Vstupte!
Válka, která změnila svět
1914 - 1918

Vstupte!
První republika
- dobový tisk

Základy společenských věd - 4. ročník

Základy společenských věd - 4. ročník

Řecká filozofie

Obrázek 1

Rafael Santi: Hérakleitos z Efesu.
Detail z fresky "Athénská škola" ve Vatikánu (1510).

Pythagoras, Hérakleitos

Obrázek 2

Artemidin chrám v Efesu, kde Hérakleitos podle všeho dlouho pobýval.

Atomisté, sofistika

Obrázek 3

Leukipos a Demokritos – dva nejznámější představitelé atomistů.

Sokrates

Obrázek 4

Sokrates.

Platón

Obrázek 5

Busta Platóna.
Římská kopie z řeckého originálu.

Aristoteles ze Stageiry

Obrázek 6

Aristotelova mramorová busta.
Římská kopie podle řeckého bronzového originálu od Lysippa z roku 330 př. n. l.
Alabastrový povrch byl přidán v současnosti.

Řecká a římská filozofie po Aristotelovi - Helénismus, Stoicismus

Obrázek 7

V období helénismu se vedle postavy profesionálního filozofa objevila postava diletanta, intelektuála, který pěstoval řeckou učenost v rodině a využíval služeb soukromých učitelů.
Ke studiu bývaly přizvány dokonce i ženy z rodiny.

Řecká a římská filozofie po Aristotelovi - Epikureismus, Skepticismus

Obrázek 8

Klasické znázornění pravdivého poznání jako průsečíku mezi pravdou a domněnkou.

Filozofie středověku

Obrázek 9

Jedním ze zvláštních znaků Augustinovy doktríny je její niternost.
Člověk dospívá k boží pravdě zkoumáním hlubin vlastního svědomí,
a nikoli prostřednictvím nějakého svého vztahu ke světu.
Na mozaikách byzantského umění jsou jednotlivci navzájem vždy zcela izolováni,
i když tvoří skupiny.
Příroda, symbolizovaná stromy, je pouhým dělícím prvkem mezi jednotlivými postavami.

Filozofie středověku - scholastika

Obrázek 10

Výuka scholastiky (14. století).

Filozofie období renesance - Thomas Hobbes

Obrázek 11

Stát lze podle Hobbese přirovnat k Leviathanovi (biblické obludě s mnoha hlavami).
"Je to smrtelný Bůh, jemuž vděčíme, po Bohu nesmrtelném, za náš mír a obranu.
S touto autoritou, kterou mu jednotlivci svěřili, má stát tolik síly a moci, že může ukáznit vůli všech." Zde reprodukovaný slavný frontispis Hobbesova díla představuje stát - Leviathana
jako obrovské monstrum, jehož tělo je tvořeno nesčetnými poddanými, kteří uzavírají smlouvu; hlava znamená absolutní autoritu svrchované moci, meč je civilní moc a použití násilí,
pastýřská hůl je moc náboženská a církevní, již je nutno též podle Hobbese přisoudit státu.

Filozofie období renesance - Francis Bacon, Giordano Bruno

Obrázek 12

V 17. století začíná výzkum využívat kolektivního přínosu vědců
v podmínkách těsného kontaktu, k němuž docházelo na půdě Akademií věd.
Je to novinka, která se s oblibou zdůrazňuje na frontispisech akademických testů,
kde se často objevuje téma debaty mezi vědci.

Filozofie období baroka - René Descartes, Baruch Spinoza

Obrázek 13

Sedmnácté století nejen započalo s vivisekcí zvířat, ale praktikovalo ji tak často a s takovou krutostí, že si to dnes nedokážeme ani představit. Pokus, kdy je pes zbaven slinivky břišní
a pozoruje se, že bez ní ještě dlouho přežívá, se v průběhu celého století prováděl s takovou vášní, že téměř způsobil vyhubení některých ras.
Anatomická představení se odehrávala v sálech, přístupných publiku,
které se sem vždy hrnulo ve velkém počtu. Z hlediska současné ekologie je Descartes zakladatelem představy o přírodě jako neomezeném panství člověka, dnes velmi diskutabilní.

Filozofie období baroka - Gottfried Wilhelm Leibniz

Obrázek 14

V 18. století se Leibnizovi podařilo zkonstruovat skutečnou kalkulačku,
která byla schopna násobit a dělit až šesticiferná čísla.

Filozofie v období osvícenství - John Locke, George Berkeley

Obrázek 15

Tabula rasa.
Locke ukazuje mysl novorozence:
bílý list papíru, na který stimuly, pocházející z vnějšího prostředí,
a výchova otisknou svá písmena.

Filozofie v období osvícenství - François Marie Voltaire, Jean Jacques Rousseau

Obrázek 16

Dítě jako malý dospělý.
V aristokratických rodinách se v 17. století děti oblékaly do šatů,
které napodobovaly v miniatuře šaty dospělých a byly tak nepohodlné,
že bránily dítěti nejen ve hře, ale i ve volném pohybu. K objevu zásadního rozdílu
mezi dospělým a dítětem došlo teprve v 18. století zásluhou J. J. Rousseaua.
Příroda, tvrdil francouzský filozof, "chce, aby děti byly dětmi předtím, než se stanou lidmi.
Dětství má určité speciální způsoby vidění, myšlení, cítění:
není nic hloupějšího, než chtít je nahradit způsoby našimi."

Filozofie v období osvícenství - Immanuel Kant

Obrázek 17

Aby vysvětlil svou ideu mysli, uchýlil se Kant k některým slavným metaforám,
z nichž nejslavnější pochází ze soudního prostředí. V Kritice čistého rozumu (1781; česky 2001), když mluví o mezích lidského rozumu, tvrdí: "Je nutné zřídit tribunál, který by dal za pravdu rozumu v jeho oprávněných požadavcích, ale odsoudil ty, jež nemají základ, nikoli libovolně,
ale podle svých věčných a neměnných zákonů."
V jiných pasážích srovnal Kant mysl s vězením, z něhož nelze vyjít.
Mysl totiž nemůže myslet jinak, než skrze syntetické formy a priori vzhledem k prostoru, času
a kauzalitě.
Je to tak sugestivní přirovnání, že metafora vězení se dostala jako hlavní téma i do poetiky umělce, který byl Kantovým současníkem, G. B. Piranesiho. Zdá se, že tento malíř,
autor cyklu Vymyšlená vězení, 1761, převádí do vizuálních obrazů pojem meze, limitu.

Německý idealismus ve filozofii 19. století - Georg Wilhelm Hegel

Obrázek 18

Nejlepší vizuální interpretací hegelovského systému je Projekt památníku III. komunistické internacionály (Moskva, 1920) od W. E. Tatlina.
Marx nepřijal Hegelovo idealistické pojetí, ale zachoval myšlenku, že historie se vyvíjí dialekticky ke konečnému cíli. Tuto koncepci Tatlin znázornil jako spirálu. Dosažení komunistické
beztřídní společnosti (vrchol spirály) je okamžikem uzavření celého cyklu, koncem historie.

Pozitivismus ve Francii ve filozofii 19. století - August Comte

Obrázek 19

Heslo Ordem e Progresso ("Pořádek a pokrok") na vlajce Brazílie se vztahuje na Comtiány
za revoluce 1890, kteří svrhli monarchii.
Comt řekl: L'amour pour principe et l'ordre pour base; le progres pour but
("Láska jako princip, pořádek jako základ, pokrok jako cíl").

Německý materialismus ve filozofii 19. století - Ludwig Feuerbach, Karel Marx

Obrázek 20

Marx staví Hegela z hlavy na nohy, karikatura D. Palmera (Looking at Philosophy, 1988).
V Německé ideologii (1845) nazval Marx vztah mezi svou materialistickou interpretací historie
a Hegelovým idealistickým pojetím dějin převrácením.
Hegel, i když správně vytušil v dialektice mechanismus historického vývoje,
poté obrátil celou otázku, protože za pružinu, která uvádí do pohybu společenské změny, považoval postup Absolutního ducha, a nikoli vztahy a síly ekonomické produkce.

Filozofie 19. století - Arthur Schopenhauer

Obrázek 21

Italský malíř G. De Chirico (1888-1978) se inspiroval četbou Schopenhauerova díla
Svět jako vůle a představa a ilustroval pojem vůle k životu cyklem Gladiátoři,
kde se bytosti, téměř lidské, neustále (a pouze zdánlivě radostně) navzájem pobíjejí.

Filozofie 2. poloviny 19. století - Friedrich Nietzsche

Obrázek 22

Friedrich Nietzsche, 1844-1900,
německý filozof a básník; tvůrce voluntaristické koncepce vůle
a věčného návratu jako základního určení člověka.
Varujícím pesimismem odmítal možnost poznání
i mravnosti a ve své "filozofii života"
preferoval tajemné síly i temné aforistické a mytické vyjadřování.

Filozofie 19. století - Sören Kierkegaard

Obrázek 23

Z hlediska hlubinné psychologie ztělesňuje Kierkegaard typ Puer aeternus (věčný chlapec), přitažlivý, tvůrčí, vášnivý, ale neschopný vztahů, které předpokládají, že by se musel vzdát nekonečných možností mládí, a přijmout trvalou zodpovědnost
(na obrázku Portrét syna Ariho od Odilona Redona, 1897).

Hlavní filozofické směry ve 20. století - pragmatismus

Obrázek 24

S pragmatismem se obvykle spojuje americká akční malba (action painting),
jež vznikla v New Yorku. Jejím hlavním představitelem se stal J. Pollock (1912-1956),
který vynalezl techniku zvanou dripping, odkapávání. Umělecká hodnota nespočívá
samozřejmě v samotném znaku (který je mechanický, industriální
a neosobní jako život ve velké metropoli), ale v rytmu celé kompozice.
Na obrázku je Kresba od J. Pollocka, provedená technikou odkapávání.

Filozofie ve 20. století - fenomenologie, Edmund Husserl, Jan Patočka

Obrázek 25

Provádět époché znamená získat schopnost skutečně pozorovat. Málokdo dokáže na tomto obrázku vidět, že dvě příšerky jsou stejně veliké a mnozí považují výraz pronásledovatele za agresivnější než výraz prchajícího, i když jsou ve skutečnosti stejné. Dokonce i ta nejjednodušší data smyslového vnímání jsou ovlivněna představami, předsudky a kulturou.

Filozofie ve 20. století - Tomáš Garrigue Masaryk

Obrázek 26

Tomáš Garrigue Masaryk u svých knih na zámku v Lánech.

Filozofie ve 20. století - filozofie bytí, antropologie neboli nauka o člověku

Obrázek 27

Caspar David Friedrich, Mnich u moře (1808-1810).
Obraz se zaměřuje na otázku postavení a významu člověka světě.

Filozofie 20. století - existencialismus

Obrázek 28

Franz von Stuck: Sisyfos (1920).

Filozofie 20. století – neomarxismus, hermeneutika

Obrázek 29

Moje nová kniha, Ne-kapitál, o zestánění bank.

Filozofie 20. století – strukturalismus, křesťanská filozofie

 

Etika, etické normy a principy

 

Otázky praktické etiky - Zlaté pravidlo mravnosti, empatie

Návrat na začátek stránky

©, Marek Šimoňák

Hlavní strana Kontakt O autorovi Zpět! Vpřed! Znovu načíst! O stránkách! Fotogalerie YouTube

Dnes je ,
je přesně:
a svátek má:


Historický kalendář
Více zde.
21. dubna 1729 se narodila ruská carevna Kateřina II. Veliká

Virtuální galerie
Více zde.
Mondrian Piet: Kompozice s červenou, modrou a žlutozelenou, 1920, 67 x 57 cm (Ludwigshafen, W.-Hack-Museum)

Architektura
Více zde.
Barokní sloh – Klášter St. Gallen ve Švýcarsku

Slavné a významné dny v historii
Více zde.
18. leden 1943 - Den prvního odporu ve varšavském ghettu

Historie olympiád
Více zde.
Mexiko 1968

Slavné okamžiky v dějinách sportu
Více zde.
Atletika, 1960 - Bosý vítěz maratonu


Průvodce Tour de France 2017
Vše o nejslavnějším cyklistickém závodu světa

Peklo Moravy
Cyklistický extrém
"Peklo Moravy"

Vstupte!
Pamětní deska
vojenského stíhacího pilota
Mjr. Jaroslava Nováka


Vstupte!
Témata - Český rozhlas

Vstupte!
Na návštěvě u Karla Čapka

Vstupte!
Frýdek-Místek na dobových
fotografiích a pohlednicích


Vstupte!
Mapy

Vstupte!
Zajímavé odkazy

Vstupte!